A-Z
04/18/2021
03:00 AM
(GMT)

Jeremy

Stephens

VS


Drakkar

Klose

No+100
Yes-129
No-103
Yes-129
No+100
Yes-137
04/18/2021
02:45 AM
(GMT)

Andrei

Arlovski

VS


Chase

Sherman

No+950
Yes-134
No+950
Yes-2000
No+100
Yes-134
No+100
Yes-137
04/18/2021
02:15 AM
(GMT)

Luis

Pena

VS


Alex

Munoz

No+140
Yes-162
No+140
Yes-190
No+120
Yes-162
No+138
Yes-187
04/18/2021
02:00 AM
(GMT)

Robert

Whittaker

VS


Kelvin

Gastelum

No+750
Yes-134
No+750
Yes-1667
No+100
Yes-134
No+100
Yes-137
04/17/2021
11:25 PM
(GMT)

Tracy

Cortez

VS


Justine

Kish

No+280
Yes-300
No+280
Yes-400
No+215
Yes-305
No+225
Yes-300
04/17/2021
11:20 PM
(GMT)

Alexander

Romanov

VS


Juan

Espino

No-250
Yes+188
No-265
Yes+188
No-265
Yes+188
No-250
Yes+175
04/17/2021
11:15 PM
(GMT)

Jessica

Penne

VS


Lupita

Godinez

No+200
Yes-275
No+200
Yes-278
No+200
Yes-278
No+200
Yes-275
04/17/2021
11:10 PM
(GMT)

Gerald

Meerschaert

VS


Bartosz

Fabinski

No-110
Yes-121
No-110
Yes-121
No-110
Yes-125
04/17/2021
11:00 PM
(GMT)

Tony

Gravely

VS


Anthony

Birchak

No-190
Yes+140
No-190
Yes+140